ΕΣΟΔΑ -ΕΞΟΔΑ
Για την ολοκληρωμένη και οριστική τακτοποίηση των πελατών σας

Πλήρης διαχείριση βιβλίων Α, Β και ΑΒ κατηγορίας Φ.Π.Α., Παγίων, Βιβλίου Παγίων,
Βιβλίου Απογραφής, Αρχείου ειδών με κέντρα κόστους, Συναλασσόμενων, Εγγράφων.
Λογαριασμών.
Ταυτόχρονη χρήση του προγράμματος από περισσότερους του ενός χρηστών (multi - user). Απεριόριστος αριθμός υποκαταστημάτων ανά εταιρία αλλά και ανά πελάτη.
Δυνατότητα καθορισμού δικαιωμάτων ομάδας χρηστών.
Αυτόματος υπολογισμός του εντύπου Φ.Π.Α. με δυνατότητα μεταβολής του από το
χρήστη, ως εντύπου ελεύθερης καταχώρισης, αν χρειαστεί.
Αυτόματος υπολογισμός του εντύπου Ε3, κάθε στιγμή για το χρονικό διάστημα που
εσείς επιθυμείτε,με αυτόματο επιμερισμό δαπάνων στις μικτές επιχειρήσεις, και
υπολογισμός των αποτελεσμάτων με αυτοέλεγχο.
Αυτόματη, άμεση και γρήγορη ενημέρωση του προγράμματος με νεότερες εκδόσεις, πολύ εύκολα, μέσω Internet.
Αυτόματη σύνδεση με την εφαρμογή Φορολογία Εισοδήματος.
Παρακολούθηση απεριόριστου αριθμού εταιριών και απεριόριστες χρήσεις σε
κάθε εταιρία
Κοινό αρχείο Συναλλασσόμενων (πελατών/προμηθευτών) με δυνατότητα αυτόματου
ελέγχου διπλών καταχωρήσεων.
Έξυπνη λειτουργία σεναρίων με προκαταχωρημένα τα πλέον χρησιμοποιούμενα.
Πλήρης διαχείριση ειδικών περιπτώσεων (Λαχαναγορά, εκτελωνιστές, καθεστώς 45,
Τεχνικές και Οικοδομικές εταιρίες, πρακτορεία ταξιδιών κ.λ.π.)
'Εξυπνη διαχείριση Μ.Σ.Κ.Κ. ανά εταιρία. Δυνατότητα παρακολούθησης του Μικτού
Συντελεστή Καθαρού Κέρδους ανά εταιρία, λογαριασμό, δραστηριότητα
(στον ίδιο λογαριασμό παρακολούθησης πολλαπλών Μ.Σ.Κ.Κ. με δυνατότητα
αυτόματης σύνδεσης.)
Με προσαρμοσμένη χρήση Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου και διαχείριση ειδικών
περιπτώσεων με "λογαριασμούς τάξης".
Περιλαμβάνει διαχείριση εντύπων εφορίας (Μ), υπεύθυνη δήλωση 1599/1986,
δηλώσεις Intrastat και Listing (αυτόματος υπολογισμός τους που προκύπτει
από τις καταχωρήσεις σας και με δυνατότητα χρήσης ως εντύπου ελεύθερης καταχώρησης.)
Πολλαπλές εκτυπώσεις για την εύκολη παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών
κάθε επιχείρησης.
Εισαγωγή πελατών και προμηθευτών από όλες τις άλλες εφαρμογές της αγοράς.
Παρακολούθηση βιβλίου Κοστολογίου Οικοδομών και σύνδεση με την εφαρμογή
Ρευματοδότηση Οικοδομής, για την παρακολούθηση του Απολογιστικού Κόστους
οικοδομής, αλλά και την αυτόματη συμπλήρωση των εντύπων για την ηλεκτρο-
δότηση της οικοδομής.
Δυνατότητα backup και restore, είτε ανά εταιρία είτε σε όλη την εφαρμογή.