ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Μετά από μακροχρόνια εμπειρία σε προγράμματα αντικειμενικών αξιών ακινήτων, δημιουργήσαμε
το πιο εύκολο και 100% έγκυρο πρόγραμμα που θα γίνει ο πολυτιμότερος συνεργάτης σας
Αντικειμενικές Αξίες
Συμπλήρωση -
Εκτύπωση φύλλων
υπολογισμού
Αυτόματος
Προσδιορισμός των
συντελεστών Ζώνη,
Εμπορικότητα, ΣΑΟ,
ΣΟ, ΤΟ
Με χάρτες για όλη
την Ελλάδα
Αντικειμενικές αξίες
για κτίσματα Εκτός
Αντικειμενικού
Συστήματος (Έντυπα
(Κ1...Κ9)
Αυτόματος
προσδιορισμός της
τιμής αφετηρίας των
κτισμάτων εκτός
Αντικειμενικού
Συστήματος
Αντικειμενικές Αξίες
Γης (ΑΑΓΗΣ)
Αυτόματη ανεύρεση
Α.Β.Α., Ε.Β.Α., Τ.Ο
Μαζικές εκτυπώσεις
Δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας
Έχοντας αποθηκεύσει τις
αντικειμενικές αξίες των
ακινήτων σας, αυτόματα με το πάτημα ενός πλήκτρου τα
στοιχεία μεταφέρονται στο
έντυπο Φόρου Ακίνητης Περιουσίας αντίστοιχα. Με τη διαδικασία αυτή
ενημερώνονται:
Η θέση του ακινήτου:
Νομός, Δήμος, Δημοτικό/
Κοινοτικό Διαμέρισμα,
Δρόμοι που περικλείουν
το Οικοδομικό Τετράγωνο
Η κατηγορία
του ακινήτου
Τα ειδικά χαρακτηριστικά
του ακινήτου
Ο ειδικός κωδικός
του εντύπου
Ο όροφος
Οι απαλλαγές
Ειδικά για τα
ιδιοχρησιμοποιούμενα
ακίνητα γίνεται διαχωρισμός
της οικοπεδικής και της
κτηριακής αξίας
Εκτυπώσεις
Όπως σε όλα
τα προγράμματα της Softline
δε χρειάζεται να έχετε
έντυπα

Εκτυπώνοντας τα έντυπα
και τις δηλώσεις σας
σε λευκό χαρτί
δημιουργούνται
πανομοίοτυπα αντίγραφα
των εντύπων που
διανέμονται από τους
αρμόδιους φορείς και σύμφωνα
με τις σχετικούς νόμους
και διατάξεις

Έχετε όλες τις δυνατότητες
επιλογής εκτύπωσης

Σε χαρί Α4
Σε χαρτί Α3
Σε διπλή όψη
Έγχρωμο ή ασπρόμαυρο
Συγκεκριμένες σελίδες
Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά
Η Softline, παρακολουθώντας από κοντά τις εξελίξεις της φορολογίας των ακινήτων, σας
προτείνει με την ολοκληρωμένη επαγγελματική εφαρμογή Φορολογία Κεφαλαίου -
Αντικειμενικές Αξίες, τον εκσυγχρονισμό του γραφείου σας και την προσαρμογή του
στις νέες φορολογικές απαιτήσεις. Η εφαρμογή των αντικειμενικών αξιών με τη Δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, είναι προσεγμένη και στην παραμικρή
της λεπτομέρεια, έτσι ώστε να σας καλύπτει σε ο,τιδήποτε χρειαστείτε, όχι μόνο για
την τρέχουσα περίοδο αλλά και μελλοντικά. Για τον σκοπό αυτό περιλαμβάνει διαδι-
κασίες που θα σας εντυπωσιάσουν. Έτσι έχουμε:
Αυτόματο υπολογισμό των αξιών σε περίπτωση αλλαγής τιμών
Αυτόματη αλλαγή της παλαιότητας των ακινήτων
Αυτόματη αλλαγή της ηλικίας των επικαρπωτών
Διαχείριση μέχρι 3000 ακινήτων ταυτόχρονα στο ίδιο έντυπο