ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Το πιο σύγχρονο επαγγελματικό εργαλείο διαχείρισης
φορολογικών δηλώσεων από τη Softline
E1
Συμπλήρωση -
Εκτύπωση του εντύπου
Αυτόματος
προσδιορισμός
του οικοδομικού
τετραγώνου και της
τιμής Ζώνης για την
ιδιοκατοίκηση
Πίνακες με τις αντικει-
μενικές τιμές των
αγροτικών προϊόντων
Δήλωση με κωδικούς
(Γρήγορη Δήλωση)
Αυτόματη ενημέρωση
πινάκων από τα έντυπα
Ε2, Ε3 και Ε5
Εκκαθάριση φόρου
Μαζικές εκτυπώσεις
εντύπων
E2
Συμπλήρωση, εκτύπωση του εντύπου
Διαχείριση πολλών
εντύπων (για πάνω από
20 ακίνητα) ανά πελάτη
Αυτόματος υπολογισμός ετήσιου μισθώματος
Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Μ.Κ.
Συμπλήρωση, εκτύπωση του εντύπου
Αυτόματος υπολογισμός φόρων και μερισμάτων
Καλύπτει περιπτώσεις
που υπάγονται σε
μειωμένο συντελεστή
φορολόγησης (νησιά Αιγαίου)
E3
Εξωλογιστικός
προσδιορισμός
καθαρών κερδών
Υπολογισμός περαίωσης Σημείωση Φ.Π.Α.
Αυτόματη ενημέρωση
από το πρόγραμμα
"Έσοδα - Έξοδα"
Αυτόματη ανεύρεση
Μ.Σ.Κ.Κ.
Αυτόματη ανεύρεση
Κ.Α.Δ.
Αυτόματη ανεύρεση
Δ.Ο.Υ.
Μεταφορά δεδομένων
στο Ε1
Αυτόματος υπολογισμός κερδών οδηγών ΤΑΧΙ,
λεωφορείων και φορτηγών
E5
Αυτόματη μεταφορά
δεδομένων και ποσών
από Ε3
Αυτόματος
προσδιορισμός κερδών
κλάδων επιχειρήσεων
υπαγόμενων ή μη στην
περαίωση
Αυτόματος υπολογισμός καθαρών κερδών
αυτοελέγχου
Αυτόματος υπολογισμός επιχειρηματικής
αμοιβής. Μεταφορά
στους εταίρους
Εκτύπωση βεβαιώσεων
εταίρων
E9
Διαχείριση απεριόριστου
αριθμού ακινήτων ανά
πελάτη
Σε ένα έντυπο έχετε όλα
τα ακίνητα του πελάτη
(όλες τις δηλώσεις του)
για να μη χάνετε την
αύξουσα αρίθμηση
και εκτυπώνετε ή
επεξεργάζεστε μόνο τα
ακίνητα του τρέχοντος
έτους
Αυτόματος
προσδιορισμός του
οικοδομικού τετραγώνου
ενός ακινήτου
Εξαγωγή αρχείου
ηλεκτρονικής υποβολής
Υπολογισμός Δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Φυσικών Προσώπων
Εκτύπωση όλων των
εντύπων σε λευκό χαρτί
Α3 ή Α4
Εκτύπωση εντύπων με
δυνατότητα διπλής όψης
Αποστολή των εντύπων
μέσω internet
Παροχή Ηλεκτρονικού Φυλλαδίου Οδηγιών του Υπουργείου Οικονομικών
Βοηθητικές καταστάσεις
ενοικίων, ανάλωσης
κεφαλαίου, σκαφών,
αυτοκινήτων κ.λ.π.
Αυτόματη ενσωμάτωση
των αναβαθμίσεων των
προγραμμάτων μέσω
Internet απευθείας
μέσα από την
εφαρμογή χωρίς
παραμετροποίηση από
το χρήστη